top of page

Algemene voorwaarden Clean service hapert b.v.

Hier onder vind u de algemene voorwaarden zoals deze vermeld staan in onze offerte.

1) Genoemde prijzen zijn 21 % B.T.W. en alle werkzaamheden en/of diensten die niet in de offerte staan beschreven, doch inclusief vrijgave, het gebruik van equipment en materialen.

2) Onze prijzen zijn gebaseerd op normale dagdiensten van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot en met 17.00 uur.

3) Onze offerte is geldig tot 3 maanden na dagtekening.

4) Op al onze diensten, leveringen, offertes en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van Clean Service Hapert BV van toepassing.

5) indien bij aanvang van de werkzaamheden zaken anders worden aangetroffen dan vermeld in het asbestinventarisatierapport zijn wij genoodzaakt om dit te melden bij de desbetreffende gemeente. Het rapport zal moeten worden aangepast en de werkzaamheden zullen niet kunnen worden aangevangen. Alle extra kosten die daar uit voortvloeien zullen wij in rekening brengen.

6) Eventuele wachturen ontstaan buiten onze schuld en/of invloedssfeer (bijvoorbeeld het stilleggen van de werkzaamheden door de gemeente of Arbeidsinspectie bij het ontbreken van een sloopvergunning) zullen wij separaat op basis van nacalculatie met u verrekenen.

7) In onze prijsstelling gaan wij ervan uit, dat de losse inboedel, vloerbedekking, plafonds, isolatie en/of inventaris door u uit de ruimte is verwijderd op het moment van aanvang van de werkzaamheden (leeg en veegschoon behalve bij besmetting). Mocht dit niet zo zijn dan kan Clean Service Hapert BV de uren besteed aan het ontruimen separaat aan u doorberekenen (tenzij anders vermeld bij doelstelling).

8) Bij het verwijderen van golfplaten c.q. andere vormen van dak- of wandbedekking gaan wij ervan uit, dat de gebruik(st)er(s) c.q. bewo(o)n(st)er(s) van het pand zelf zorgdragen voor het afzeilen van het dak of de wand. Clean Service Hapert BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele water en/of stormschade en schade die door de aard van de werkzaamheden niet is te voorkomen.

9 a) De ruimte onder de dakbeplating moet leeg, spinnenwebvrij en spuitschoon (ook de muren en gordingen) worden opgeleverd (geen isolatie, plafonds of andere obstakels onder de platen en geen materiaal meer in de ruimte onder de platen),

9 b) rondom het gebouw moet alles vrij zijn van evt. begroeïng, puin, hout en/of andere materialen (5 meter uit het te saneren gebouw) dit t.b.v. de vrijgave (tenzij anders vermeld bij doelstelling) indien eerder genoemde niet is uitgevoerd met als gevolg een afkeur van de werkzaamheden zullen alle hieruit voortvloeiende kosten volledig in rekening worden gebracht.

10) Eventuele wijziging in de wet en regelgeving en-of verhoging van de stortkosten zijn niet in deze prijs meegenomen en kunnen door ons nadien in rekening worden gebracht.

10a) in bepaalde gevallen kan worden afgeweken van de omschreven werkmethode in het rapport e.e.a. wel onderbouwd met de benodigde rapportage

11) Betalingstermijn: Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum.

12) Het stortbewijs van asbesthoudend afval wordt na betaling van de saneringskosten aan u toegestuurd.

Mocht u naar aanleiding van onze Algemene voorwaarden nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

We staan u graag te woord!

bottom of page